Rekonštrukcia bytu Ulica 29 Augusta 2
IMG_20210414_165934

V tomto blogu Vás prevedenie rekonštrukciou 3i bytu od úplného začiatku až po finálne dokončenie.

Predtým ako, začala samotná prestavba bytu sme museli zabezpečiť nevyhnutné dokumenty a súhlasy.

Kedy a čo potrebujeme v prípade rekonštrukcie nehnuteľnosti?

Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie podľa §55 ods. 2 písm. c)

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti

Napr.:

opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,

údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,

výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,

maliarske a natieračské práce.

Ohlasovacia povinnosť:

Pri rozsiahlejších rekonštrukciách, ktorými sa nemení v podstatnej miere vzhľad nehnuteľnosti, je nevyhnutné ohlásenie na stavebnom úrade. Je to hlavne vtedy keď prestavujete bytové jadro, zasklievate lodžiu (v závislosti na použitie druhu rámového systému), pridávate novú priečku alebo do deliacej (nie nosnej) priečky vytvárate otvor napríklad na dvere. Bližšie informácie nájdete tu § 55 ods. 2 vyššie uvedeného Stavebného zákona.

K Ohláseniu budete potrebovať nasledovné doklady:

– Súhlas správcu bytového domu, resp. predsedu spoločenstva vlastníkov. Ten od Vás bude požadovať podpis susedov, kt. sa prestavba najviac dotkne (susedia vedľa, nad, pod), Náčrt bytu a zamýšľaných zmien: pôdorys súčasný, do ktorého zaznačíte nové úpravy, prípadne dva pôdorysy (pôvodný stav a nový stav). Súhlas správcu je prevažne spoplatnený.

– List vlastníctva (nie starší ako 6 mesiacov) alebo titul nadobudnutia (ak ste vlastníkom bytu)

– Zmluvu o prenájme so súhlasom vlastníka a List vlastníctva bytu (v prípade prenajatej nehnuteľnosti)

Žiadosť – formulár stavebného úradu na príslušnom mestskom úrade. Podanie Ohlásenia je spoplatnené podľa platného Cenníka stavebného úradu.   

Stavebné povolenie – nevýhnutnosť (Zásahy do nosných stien)

Stavebné povolenie podľa § 55 ods. 1 Stavebného zákona je nevyhnutné v tých prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia o ohlásení stavieb a o udržiavacích prácach, ktoré sme spomínali vyššie. Ide najmä o práce pri nových stavbách, prístavbách, nadstavbách, zmenách stavieb a stavebných úpravách.

Stavebné povolenie je potrebné pri každom zásahu do nosných priečok bytu. Potrebný bude tiež posudok statika. Ten posúdi vplyvy na statiku z pohľadu vami zamýšľaných úprav, ale musí zohľadniť aj už vykonané stavebné úpravy v bytovom dome, ktoré realizovali v minulosti vaši susedia.

Prevažne majú výhodu tí, ktorí bývajú na vrchných poschodiach. Čím nižšie poschodie, tým väčšie nároky na statiku a tým nižšia pravdepodobnosť, že vám statik zásahy povolí.

V zásade ale budete k Žiadosti o stavebné povolenie potrebovať pripojiť:

– List vlastníctva, prípadne titul nadobudnutia, rozhodnutie z katastra,

– Statický posudok,

– Súhlas ostatných vlastníkov bytového domu,

– Súhlas správcu bytového domu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov s rekonštrukciou,

Stavebného povolenia sa vydáva do 30 dní, ak ide o bežné nenáročné veci, ktoré je možné rozhodnúť priamo na základe dokladov dodaných žiadateľom. V opačnom prípade to môže byť až 60 dní. Po vydaní stavebného povolenia začína plynúť 14-dňová lehota na odvolanie proti stavebnému povoleniu zo strany účastníkov stavebného konania. Ak v tejto lehote nikto neuplatní toto právo, stavebný úrad potvrdí právoplatnosť stavebného povolenia.

V našom prípade, sme potrebovali splniť ohlasovaciu povinnosť avšak aj so statickým posudkom, keďže si to vyžiadal nie len správca ale aj Stavebný úrad.

Po vydaní súhlasného stanoviska sme teda začali.

Poďte sa teda pozrieť ako taká rekonštrukcia prebieha:

Deň 1:

Odstránenie pôvodných plávajúcich podláh, maloviek

Deň 2:

Vybúranie jadra, nenosnej priečky a drážkovanie a výnos sute,

Deň 3:

Vymurovanie jadra

Deň 4: výber obkladov, podláh, batérií…atď. budúcim majiteľom

Ďalšie dni už čoskoro J

GALÉRIA